Беліз демонструє серйозне ставлення до збереження океану за допомогою нового законопроекту про рибні ресурси

Білізький рибалка на шляху до атолу Тернеф. Фото Сержа Мелкі на Flickr, CC BY 2.0.

Біліз здійснив серйозний крок для збереження океану, прийнявши законопроект про рибні ресурси, який пройшов перше читання в Палаті представників країни у грудні 2019 року. Фонд захисту навколишнього середовища (EDF), міжнародна некомерційна організація, співпрацює з Белізом щодо законопроекту, який має на меті створити ефективні управлінські рішення щодо надмірного лову.

Зміна клімату, надмірний вилов та забруднення є головними загрозами для збереження океанських місць існування та морського життя в Белізі, але нове законодавство сподівається захистити морське життя та забезпечити, щоб перелов риби не призвів до інших проблем, таких як зменшення ресурсів для людей, які залежать від них .

Щоб дізнатися більше про законопроект та наступні кроки по збереженню довкілля Белізу, Global Voices провів інтерв'ю електронною поштою з Еріком Шваабом, старшим віце-президентом океанічної програми EDF.

Ерік Швааб, старший віце-президент океанської програми EDF. Фото люб'язно надане містером Шваабом, використовується з дозволу.

Global Voices (GV): Чи можете ви розповісти трохи про історію збереження океану в Белізі та як це призвело до законопроекту про рибні ресурси?

Eric Schwaab (ES): Belize has long been a leader in using marine-protected areas [MPAs] to conserve its coral reefs. And those MPAs had important effects by enhancing fish, lobster and conch abundance inside the no-fishing zones by 300 to 600 percent. Three factors led Belize to seek more comprehensive management approaches: the need to address illegal fishing from both inside and outside the country; the need for complementary fishery management regulations that rebuild and sustain fish populations both inside and outside of protected areas; and the need to strengthen community ownership of, and support for, sustainable fishing practices. Building on the earlier successes with protected areas, by 2011, the Belizean government approved the use of rights-based fisheries management trials at Glover’s Reef and Port Honduras Marine Reserve. Those were huge successes with all parties and a major reduction in illegal fishing was achieved almost immediately.

Ерік Швааб (ЕШ): Беліз вже давно є лідером у використанні захищених морських територій [ЗМТ] для збереження своїх коралових рифів. І ці ЗМТ мали важливий вплив, збільшуючи на 300-600 відсотків чисельність риби, омарів та молюсків у зонах заборони риболовлі. Три фактори змусили Беліз шукати більш комплексні підходи до управління: необхідність вирішити питання незаконного вилову риби як всередині країни, так і за її межами; потреба у додаткових правилах управління рибним господарством, що відновлюють та підтримують рибні популяції як усередині, так і поза захищеними територіями; та необхідність посилення права власності громади та підтримки сталих методів риболовлі. Спираючись на попередні успіхи із природоохоронними територіями, до 2011 року уряд Белізу схвалив використання правозахисних методів управління рибним господарством на Рифі Гловера і морський заповідник Порт-Гондурас. Це був надзвичайний успіх з усіх точок зору, і майже негайно було досягнуто значного скорочення незаконної риболовлі.

Риф Гловера. Фото користувача MagaCirce з Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.

GV: Що сталося далі?

ES: In 2016, given the demand from fishers from other parts of the country, Belize incorporated fisher-co-management through a new ‘managed access’ approach with new scientific processes under an adaptive management framework. Under managed access, fishers and fishing communities control their future through co-management, giving them access to fish in specific geographic areas of the fishery, and responsibilities to help manage the areas and observe regulations.

In 2018, Belize used the new-found fisher confidence in the effectiveness of management and growing consensus among scientists, fisheries managers, fishers, and national security interests as a springboard to expand MPA coverage to over 12 percent of its waters. Large, new MPAs were created on the national border to the south, where illegal fishing was of greatest concern. These initiatives showed how these tools could work, and also what needed to be done with the foundational fisheries management legislation in the country, both to properly undergird managed access and to reinforce the obligation to expand sustainable management to all types of fisheries. Belize has seen a dramatic drop in illegal fishing and is beginning to see an improvement in the health of its reefs since this approach was implemented.

ЕШ: У 2016 році, враховуючи попит рибалок з інших куточків країни, Беліз упровадив спільне управління рибним господарством за допомогою нового підходу «керованого доступу» з новими науковими процесами в рамках механізму гнучкого управління. Під керованим доступом рибалки та риболовецькі громади контролюють своє майбутнє через спільне управління, надаючи їм доступ до риби в конкретних географічних районах рибного господарства та зобов'язуючи допомагати керувати районами та дотримуватися правил.

У 2018 році Беліз використав віднайдену впевненість рибалок в ефективності управління та зростанні консенсусу серед науковців, керівників рибного господарства, рибалок та інтересів національної безпеки як плацдарм для розширення захищених морських територій на понад 12 відсотків своїх вод. Нові великі ЗМТ були створені на півдні державного кордону, де незаконний вилов риби викликав найбільше занепокоєння. Ці ініціативи показали, як ці інструменти можуть працювати, а також, що потрібно зробити з основним законодавством щодо управління рибним господарством у країні, як належним чином забезпечити доступ до керованого доступу, так і посилити зобов'язання щодо розширення стійкого управління на всі види рибного господарства. Беліз відчув різке падіння незаконної риболовлі і починає бачити поліпшення здоров'я своїх рифів з моменту реалізації цього підходу.

GV: Що робить законопроект про рибні ресурси таким важливим і своєчасним?

ES: The new Fisheries Resource Bill will close important gaps in fisheries governance in Belize and create a strong and comprehensive foundation for sustainability of the coupled MPA and Managed Access programmes. The new law clarifies the duties of all management partners, and clarifies the roles of various government bodies for management of both fisheries and MPAs. It also establishes new management requirements for a wider range of species important for local people — including vulnerable coastal communities — and also for the coral reef ecosystem itself.

ЕШ: Новий законопроект про рибні ресурси дозволить закрити важливі прогалини в управлінні рибним господарством в Белізі та створить міцну і всеосяжну основу для стійкості поєднаних програм ЗМТ та керованого доступу. Новий закон роз'яснює обов'язки всіх партнерів з управління, а також роз'яснює роль різних державних органів в управлінні як рибним господарством, так і захищеними морськими територіями. Він також встановлює нові вимоги до управління щодо широкого кола видів, важливих для місцевого населення — в тому числі для разливих прибережних громад — а також для самої екосистеми коралових рифів.

GV: Чи доведено науково, що цей підхід є ефективним?

ES: New science that we have published shows that keeping the total amount of all types of fish above known thresholds will help fight the negative effects of climate change and warming waters on coral and reef health. This approach was first identified by Wildlife Conservation Society scientists in the Indian Ocean, validated by EDF scientists in the Caribbean, and now is being applied in Belize. Applying sustainable fisheries management, coupled with a strong MPA network, will enhance overall finfish abundances and help promote coral reef ecosystem health around the world as a major tool to help fight the impacts of climate change.

ЕШ: Нові дослідження, які ми опублікували, показують, що збереження загальної кількості всіх видів риб понад існуючий пороговий рівень допоможе боротися з негативним впливом змін клімату та потепління вод на здоров'я коралів та рифів. Цей підхід було вперше виявлено вченими Товариства охорони дикої природи в Індійському океані, перевірено ученими EDF в Карибському басейні, а зараз застосовується у Белізі. Застосування сталого управління рибним господарством у поєднанні з потужною мережею ЗМТ сприятиме покращенню загальної кількості морських риб та сприятиме зміцненню здоров'я екосистеми коралових рифів у всьому світі як основного інструменту для боротьби з наслідками зміни клімату.

Тернефський маяк. Фото Сержа Мелкі з Flickr, CC BY 2.0.

GV: Чи можете ви пояснити, як ви працювали над реалізацією цього підходу?

ES: We introduced this approach in Belize through workshops with fishers, managers and scientists and are now set to implement trials with the first design workshop scheduled for late January [2020] at Turneffe Atoll.

While the finfish trials could go forward without the bill, the new legislation creates a duty for effective management for a wider range of species. The combination of the trials and the new law can rapidly spread this approach nationwide, using the existing adaptive management framework and managed access approaches. The new law will close loopholes that might otherwise impair the overall success of the programmes.

These steps together bring Belize into the forefront of nations managing their marine resources both in the coral world, and throughout the developing tropics.

ES: Ми запроваджували такий підхід у Белізі через майстер-класи з рибалками, управлінцями та вченими і тепер готові здійснити випробування з першим підготовчим семінаром, запланованим на кінець січня [2020 року] на атолі Тернеф.

Незважаючи на те, що тестування нових підходів щодо рибного промислу можуть продовжуватися і без законопроекту, нове законодавство створює зобов'язання ефективного управління для широкого кола видів. Поєднання випробувань та нового закону може швидко поширити цей підхід по всій країні, використовуючи існуючу адаптивну систему управління та підходи керованого доступу. Новий закон закриє прогалини, які інакше можуть погіршити загальний успіх програм.

Ці кроки разом виводять Беліз до числа країн-лідерів, які управляють своїми морськими ресурсами у кораловому світі, і серед усіх тропічних держав, що розвиваються.

GV: Чи можете ви назвати якісь конкретні сфери, яких торкається законопроект про рибні ресурси?

ES: The new legislation systematically establishes all of the legal requirements for every key pillar of effective, comprehensive marine resource and fisheries management. It creates a new fisheries council to coordinate, arbitrate stakeholder issues and advise the government in fisheries management practices. It defines the requirements for effective management, including fishery management planning, and also establishes fishing priority areas where new ideas can be trialed and long-term fisheries production can be prioritised.

It clarifies agency responsibilities and citizen duties related to marine and internal waters reserves, and establishes comprehensive licensing, compliance, monitoring and surveillance systems. It creates a basis for broader regional cooperation in fisheries and marine resource governance for improved cooperation with Mexico, Guatemala and Honduras. It also addresses key issues related to wider marine governance, including flagging of vessels and performance related to international agreements (such as the port states measures). In short, the new law is a comprehensive framework for enduring marine governance in Belize.

ЕШ:  Нове законодавство систематично встановлює всі законодавчі вимоги до кожного ключового аспекту ефективного, всебічного використання морських ресурсів та управління рибним господарством. Він створює нову раду рибного господарства для координації, розгляду спорів зацікавлених сторін та консультування уряду щодо практики управління рибним господарством. Він визначає вимоги до ефективного управління, включаючи планування управління рибним господарством, а також встановлює пріоритетні галузі риболовлі, де можна випробувати нові ідеї і віддати пріоритет довгостроковому рибному господарюванню.

Він роз'яснює службові обов'язки та обов'язки громадян, пов'язані з морськими та внутрішніми водними запасами, та встановлює комплексні системи ліцензування, дотримання, моніторингу та нагляду. Це створює основу для більш широкого регіонального співробітництва в галузі рибного господарства та управління морськими ресурсами для поліпшення співпраці з Мексикою, Гватемалою та Гондурасом. У ньому також розглядаються ключові питання, пов'язані з ширшим управлінням морським транспортом, включаючи позначення суден та ефективність, пов'язану з міжнародними угодами (наприклад, заходи портових держав). Коротше кажучи, новий закон — це всеосяжна основа для стійкого управління морськими ресурсами в Белізі.

Частину 2 можна прочитати тут.

Почати обговорення

Шановні автори, будь ласка увійти »

Правила

  • Усі коментарі перевіряються модератором. Не надсилайте свій коментар більше одного разу, інакше він може бути ідентифікований як спам.
  • Будь ласка, ставтесь з повагою до інших. Коментарі, які містять мову ненависті, непристойність та особисті образи, не будуть опубліковані.