Українська громадська діячка зосередилася на Тайвані: інтерв'ю з Ганною Гопко

Ганна Гопко (ліворуч) та президент Тайваню Цай Інвень. Фотографія надана Ганною Гопко та використана з дозволу.

Україну й Тайвань іноді порівнюють як дві демократичні країни, що зіткнулися з прямою загрозою – або вторгненням – з боку своїх авторитарних сусідів: Росії та Китаю. Як тоді Київ і Тайбей повинні співпрацювати? Global Voices поспілкувався з Ганною Гопко, однією з найактивніших прихильниць Тайваню в Україні, щоб дізнатися про поточну співпрацю та діалог.

Більше про порівняння України та Тайваню читайте в статті “Україна сьогодні, Тайвань завтра: чи справедливе це порівняння?” [англ.]

Ганна Гопко – українська громадська діячка, колишня народна депутатка; відіграє важливу роль у дипломатії України в Азії, переважно в Японії та Тайвані, куди вона їздить, щоб інформувати місцевих політиків та інших осіб, які приймають рішення, про українські погляди, потреби та готовність до співпраці.

Інтерв'ю з Гопко відбулося англійською мовою електронною поштою після зустрічі в Києві. Воно було відредаговане для стислості та ясності.

Портрет Ганни Гопко, фото використано з дозволу.

Філіп Нубель (ФН) : Як Ви долучилися до підтримки демократії в Тайвані?

Ганна Гопко (ГГ): Як співзасновниця МЦУП – Міжнародного центру української перемоги – я вперше відвідала Тайвань у жовтні 2022 року для участі в 11-й Глобальній асамблеї Всесвітнього руху за демократію, яка зібрала понад 200 представників з усього світу для обміну думками про те, як найкраще боротися з авторитарними режимами. Асамблея стала плідним майданчиком для переговорів, у результаті яких Тайвань виділив новий пакет фінансової допомоги, а також загального зміцнення нових партнерських відносин між Республікою Китаєм [офіційна назва Тайваню] та Україною. Окрім фінансової підтримки, українська сторона також обговорила можливості майбутніх демократичних, зокрема цифрових, реформ та спільний досвід наших народів у протистоянні авторитарним режимам країн-агресорів.

Hanna Hopko (HH): As a co-founder of ICUV — the International Center for Ukrainian Victory — I visited Taiwan for the first time in October 2022 to participate in the 11th Global Assembly of the World Movement for Democracy, which gathered over 200 global representatives to exchange ideas on how to best fight authoritarian regimes. The assembly became a fruitful platform for negotiations, as a result of which Taiwan allocated a new package of financial assistance, as well as a general strengthening of new partnership relations between the Republic of China [Taiwan's official name] and Ukraine. In addition to financial support, the Ukrainian side also discussed the possibilities of future democratic, in particular digital, reforms and the common experience of our peoples in opposing the authoritarian regimes of the aggressor countries.

Схожий меседж лунав звідусіль: Китай має амбіції на глобальне домінування, і саме це є метою його експансіоністської політики. Саме Китай і Росія спільно працюють над поширенням авторитаризму. Тому від початку повномасштабного вторгнення в Україну Тайвань почав надавати гуманітарну допомогу українцям у різних країнах Європейського Союзу, співпрацювати з українськими мерами, надаючи гроші містам зі зруйнованою інфраструктурою.

Російська агресія проти України триває вже десять років. Саме тому геополітичне значення української перемоги дуже гостро відчувається у Східній Азії, де демократичні держави, такі як Японія, Тайвань та Південна Корея, опинилися в оточенні авторитарних режимів.

Наш візит до Тайваню став важливим кроком для встановлення тісних зв'язків, і відтоді ми продовжили нашу співпрацю: у квітні 2023 року МЦУП організував перший в історії українсько-тайванський круглий стіл на тему напруженості у відносинах між Китаєм і Тайванем та впливу перемоги України на геополітичну ситуацію в Азії.

У дискусії взяли участь близько 40 дипломатів, народних депутатів України, громадських діячів, аналітиків, представників донорських фондів та журналістів з України, Тайваню, Японії, США та Європи.

One similar message was heard everywhere: China has ambitions for global dominance, which is precisely the goal of its expansionist policy. It is indeed China and Russia that work together to spread authoritarianism. Therefore, from the beginning of the full-scale invasion of Ukraine, Taiwan began to provide humanitarian aid to Ukrainians in various European Union countries, to cooperate with Ukrainian mayors by providing money to cities with destroyed infrastructure.

Russian aggression against Ukraine has been going on for ten years. This is why the geopolitical importance of the Ukrainian victory is felt very acutely in East Asia, where democratic states such as Japan, Taiwan and South Korea have found themselves surrounded by authoritarian regimes.

Our visit to Taiwan was an important step for establishing close ties, and we have since continued our collaboration: in April 2023, ICUV organized the first ever Ukrainian-Taiwanese round table on the topic of tension between China and Taiwan, and the impact of Ukrainian victory on the geopolitical situation in Asia.

The discussion brought together about 40 diplomats, Ukrainian deputies, representatives of civil society, analysts, representatives of donor funds, and journalists from Ukraine, Taiwan, Japan, the US, and Europe.

ФН: Чи згодні Ви з тим, що більшість українських політиків і вищих посадових осіб мають пропекінську позицію? Чому це так?

ГГ: Дуже мало урядовців справді розуміють Китай. Роками вони лише дивилися на Пекін як на торгового партнера, який може відіграти позитивну роль, замінивши Росію після вторгнення Москви у 2014 році.

Потрібно більше розуміння цього питання, а також більше контактів з азійськими демократіями та європейськими партнерами, які можуть поділитися своїм баченням. Саме тому ми організували квітневу дискусію. Це був важливий крок для встановлення тісних зв'язків, обговорення паралелей між російською та китайською експансією та обміну досвідом протистояння потужному загарбнику.

HH: Very few government officials really understand China. For years, all they did was to looked at Beijing as a trading partner that could play a positive role by replacing Russia, following Moscow's invasion in 2014.

More understanding and education is needed on this issue and more contacts with Asian democracies as well as European partners who can share their perspectives. This is why we organised the April discussion. It was an important step for establishing close ties, discussing parallels between Russian and Chinese expansion, and sharing experiences of resisting a powerful invader.

Згідно з індексом Китаю аналітичного центру DoubleThink Lab, Пекін значно присутній в Україні в таких сферах, як зовнішня політика, технології та правоохоронна діяльність. У той час як Тайвань має торгового представника в Києві, Київ не має офіційного представництва на Тайвані.

ФН: Ви щойно повернулися із Індії, де пояснювали позицію України щодо повномасштабного російського вторгнення. Хто в Індії готовий дослухатися до голосу України?

ГГ: Це був мій другий візит до Індії; перший відбувся у 2009 році в Мумбаї. Цей мав місце в Делі якраз напередодні саміту G20 у вересні 2023 року. Там йшлося про Глобальний Південь, багатополярності та глобальні стратегії Індії, яка вимагає кроків і рішень для боротьби з російською агресією проти України. Зрозуміло одне: чим швидше Україна переможе, тим безпечнішим буде світ. Ось чому досягнення стійкого миру було однією з тем багатьох зустрічей. Я розмовляв з д-ром С. Джайшанкаром, міністром закордонних справ Індії, з надією на приїзд до України високопоставлених гостей з цієї країни.

Роль Індії у забезпеченні сталого миру та покаранні Росії є дуже важливою для ініціативи “Одна Земля. Одна сім'я. Одне майбутнє” [тема, яку Індія обрала для саміту], для відновлення глобального порядку, заснованого на правилах, і для запобігання новим війнам, у тому числі в Індо-Тихоокеанському регіоні. Як ми бачили, Росія несе відповідальність за “озброєння” голоду через створену нею кризу з продовольством, паливом і добривами. У зв'язку з цим демілітаризація Чорного моря має вирішальне значення.

Ми також підняли на саміті питання екоциду: Агресія Росії проти України вже завдала 54 мільярди доларів США шкоди навколишньому середовищу. Тим часом, ще 495 000 гектарів землі, включно з національними парками та біосферними заповідниками, залишаються під російською окупацією.

Наш новий посол в Індії пан Поліщук щойно розпочав свою місію. Я сподіваюся, що ми також активізуємо нашу двосторонню співпрацю в різних сферах. Важливо бачити Індію більш залученою до досягнення сталого миру через правосуддя та притягнення до відповідальності агресорів.

Формула миру [план з 10 пунктів, запропонований президентом Зеленським] залишається єдиним реалістичним і всеосяжним планом відновлення територіальної цілісності України та гарантування безпеки й справедливості для всієї міжнародної спільноти. Його пункти також знайшли своє відображення в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні”, ухваленій 23 лютого 2023 року.

Формула миру поступово здобуває підтримку світової більшості, адже вона є універсальною за своєю суттю й може бути використана не лише для припинення агресивної війни Росії проти України, але й для припинення інших військових конфліктів на планеті та подолання глобальних проблем. Саме тому ми розраховуємо на участь країн Глобального Півдня в цьому процесі.

HH: It was my second visit to India; the first took place in 2009 in Mumbai. This one took place in Delhi just before the September 2023 G20 Summit. Conversations there focused on the Global South, multipolarity, and India’s global strategy requiring steps and solutions to deal with Russia's aggression against Ukraine. One thing is clear: the faster Ukraine wins, the safer the world will be. That's why reaching a sustainable peace was one of the topic at many meetings. I spoke with Dr. S. Jaishankar, India's foreign minister, with the hope of seeing high level visitors coming from India to Ukraine.

India's role in securing sustainable peace and accountability punishment for Russia is so important to the “One Earth. One Family. One future.” concept [the theme India chose for the summit], to restore a global rules-based order, and to prevent new wars, including in the Indo-Pacific region. As we have seen, Russia is responsible for the weaponization of hunger because of the food, fuel, and fertilizers crisis it created. In this regard, the demilitarization of the Black Sea is critical.

We also raised at the summit the issue of ecocide: Russia's aggression against Ukraine has already caused USD 54 billion in environmental damage. Meanwhile, another 495 000 hectares of land , including national parks and biosphere reserves, remain under Russian occupation.

Our new ambassador to India Mr. Polischuk just began his mission. I hope we will also intensify our bilateral cooperation in different areas.  It’s important to see India more engaged in reaching sustainable peace through justice and by holding aggressors accountable.

The Peace Formula [a 10-point plan proposed by President Zelenskyy] remains the only realistic and comprehensive plan to restore Ukraine's territorial integrity and to guarantee security and justice for the entire international community. Its points were also reflected in the United Nations General Assembly Resolution “UN Charter principles underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine” adopted on February 23, 2023.

The Peace Formula is gradually gaining the support of the world majority, because it is universal in its nature and can be used not only to end Russia's war of aggression against Ukraine, but also to end other military conflicts on the planet and overcome global problems. This is why we look forward to participation of the Global South countries in this process.

Ганна Гопко написала про свій візит у твітері:

Важливий візит до Індії. Усі розмови про Глобальний Південь, багатополярність, G20 та глобальну стратегію Індії вимагають кроків/рішень щодо російської агресії проти України. Чим швидше Україна переможе – тим безпечнішим буде світ. Як досягти сталого миру було однією з тем на багатьох зустрічах

pic.twitter.com/N1KJ6uaEFH

— Ганна Гопко (@HopkoHanna) Вересень 1, 2023

ФН: Де ви бачите найбільш реалістичні можливості для зміцнення українсько-тайванських відносин, а також відносин України з країнами Глобального Півдня в найближчі місяці?

ГГ: Ми співпрацюємо з Херсонською військово-цивільною адміністрацією та містом Миколаєвом, щоб доставити гуманітарну допомогу, надану Тайванем. Мережа ANTS [мережа, що входить до складу ICUV] вдячна Міністерству закордонних справ Тайваню за допомогу українським містам.

Також дуже важливо працювати з тайванськими аналітичними центрами та експертним середовищем, щоб зосередитися на питаннях цифровізації, безпеки – зокрема морської – та економічного розвитку.

Дійсно, 17 липня Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи (ЧЗІ) й почала атакувати українські порти, у яких зберігається зерно, призначене для експорту. За рік роботи ЧЗІ Україна експортувала 33 мільйони тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу, шістдесят відсотків обсягів – до країн Африки та Азії. Ці цифри були б значно вищими, якби Росія систематично не перешкоджала нормальному функціонуванню ЧЗІ.

Через блокаду морського узбережжя Росією обробка вантажів морськими портами України скоротилася на 61,5%. Блокада Росією морського експорту продовольства з України безпосередньо загрожує світовій продовольчій безпеці. Зростання світових цін на зерно внаслідок цієї блокади також вигідне Росії як експортеру. Але навіть у цих складних умовах Україна готова залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки. Ми готові й надалі експортувати продовольство на світові ринки. Ми закликаємо всі країни, особливо країни Африки та Азії, які найбільше страждають від зростання цін на продовольство, до спільних глобальних дій проти російського продовольчого тероризму.

HH: We work with the Kherson civic–military administration and Mykolaiv city to deliver the humanitarian aid provided by Taiwan. ANTS Network [a network affiliated to ICUV] is thankful to Taiwan's Foreign Ministry for helping Ukrainian cities.

It’s also very important to work with Taiwanese think tanks, and the expert community to focus on digitalization, security — maritime security in particular — and economic development issues.

Indeed, on July 17, Russia withdrew from the Black Sea Grain Initiative (BSGI) and started attacking Ukrainian ports storing grain intended for export. Within one year of BSGI work, Ukraine exported 33 million tons of agricultural products to 45 countries, sixty percent of the volumes going to countries in Africa and Asia. These figures would have been much higher if Russia had not systematically obstructed the normal functioning of BSGI.

Due to the blockade of the sea coast by Russia, the processing of goods by sea ports of Ukraine has decreased by 61.5 percent. Russia’s blockade of Ukraine’s food export by sea directly threatens global food security. The rise in world grain prices as a result of this blockade also benefits Russia as an exporter. But, even in these difficult conditions, Ukraine is ready to remain a guarantor of global food security. We are ready to continue exporting food to global markets. We call on all countries, especially those in Africa and Asia, which are most affected by rising food prices, to take joint global actions against Russia’s food terrorism. 

 

Почати обговорення

Шановні автори, будь ласка увійти »

Правила

  • Усі коментарі перевіряються модератором. Не надсилайте свій коментар більше одного разу, інакше він може бути ідентифікований як спам.
  • Будь ласка, ставтесь з повагою до інших. Коментарі, які містять мову ненависті, непристойність та особисті образи, не будуть опубліковані.